kia cee' d sw dopravni nehoda

Ukončení smlouvy na povinné ručení má svá pravidla. Vysvětlíme vám je

Autor: Vladimír Srp - Zdroj: - Foto: - 22. 1. 2020


Ukončení pojistné smlouvy povinného ručení (POV) a jeho zánik nejsou naprosto stejné záležitosti. Je proto potřeba rozlišovat zánik POV a ukončení smlouvy o POV. Běžně řidiče bude zajímat ukončení smlouvy, což řeší pojistné podmínky pojišťoven. Zánik a jeho podmínky pak řeší Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Začněme citací ze zákona. Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li zákon jinak. Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. V pojistné smlouvě se mohou smluvní strany od tohoto zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení nároků poškozeného, vyplývajících z práva na náhradu újmy z pojištění odpovědnosti, způsobené provozem vozidla. Pojištění odpovědnosti nelze přerušit, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Pokračovat budeme praktickými možnostmi ukončení pojištění povinného ručení dle pojistných podmínek jedné vybrané pojišťovny. V základu se všechny pojišťovny „musí držet“ obecných ustanovení zákona. Mohou se však lišit v detailech poplatných vlastním konkrétním postupům.

Jak tedy může skončit pojistná smlouva POV? Pojištění zaniká v případech stanovených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách a v občanském zákoníku; pojištění odpovědnosti zaniká též v případech stanovených v zákoně POV. Nastane-li více důvodů, pro které má pojištění zaniknout, zanikne pojištění z toho důvodu, jehož účinky nastanou nejdříve. Nejčastější důvody zániku pojištění jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto článku.

Pojištění zaniká:

a) dnem uplynutí pojistné doby, jde-li o pojištění sjednané na dobu určitou;
b) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, doručil pojistiteli oznámení změny vlastníka vozidla. Pojistitel je oprávněn požadovat prokázání změny předložením dokladu prokazujícího změnu vlastníka, zejména dokladem o zápisu změny údajů o vlastníkovi v registru silničních vozidel nebo předložením Osvědčení o registraci vozidla ( technický průkaz) s vyznačenou změnou vlastníka. Bez předložení takového dokladu se považuje změna vlastníka vozidla za neoznámenou a pojištění nadále trvá, pokud se pojistitel nedohodne s pojistníkem na jiném způsobu doložení změny vlastníka vozidla; pokud je však pojistiteli dodatečně předložen požadovaný doklad prokazující změnu vlastnictví, pojištění zaniká ke dni, kdy mu byla změna oznámena. Pokud je pojistiteli oznámena změna vlastníka vozidla a pojistitel zjistí, že nebyla realizována, pojištění nadále trvá, včetně s tím souvisejících práv a povinností;
c) dnem zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel, nebo dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá registraci, fyzicky zaniklo;
d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení přesně určit, považuje se vozidlo za odcizené okamžikem, kdy oznámení o odcizení vozidla přijala policie;
e) vyřazením vozidla z provozu; to se netýká pojištění přerušených
f) marným uplynutím dodatečné lhůty k zaplacení dlužného pojistného stanovené pojistitelem v upomínce pojistníkovi v případě prodlení pojistníka s úhradou pojistného;
g) uplynutím 12 měsíců od přerušení pojištění, jestliže během přerušení pojistník o obnovení pojištění písemně nepožádal; to platí pouze pro pojištění přerušená,
h) výpovědí

Přes 40 % Čechů by se nechalo při řízení sledovat výměnou za levnější pojištění

Výpověď

  •  do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby
  • k poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojištění s běžným pojistným; tato výpověď musí být druhé straně doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zanikne až ke konci pojistného období, pro které byla tato šestitýdenní výpovědní doba dodržena
  • do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby
Přečtěte si také:  Nejlevnější autopojištění není vždycky to nejvýhodnější. Na co byste si měli dát také pozor?

Odstoupení

  •  odstoupit lze, pokud pojišťovna nepravdivě či neúplně zodpověděla písemné dotazy v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy či dohody o její změně nebo neupozornila na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a klientovými požadavky. V těchto případech lze od smlouvy odstoupit do dvou měsíců ode dne, kdy se klient o porušení povinností dozvěděl či se o něm musel dozvědět
  • odstoupení od pojistné smlouvy musí být písemné a je možné jej zaslat na adresu pro doručování nebo je možné je předat na kterékoli pobočce pojišťovny
  • od pojistné smlouvy uzavřené při sjednání pojištění na dálku je možné odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření
  • od pojistné smlouvy uzavřené mimo naše obchodní prostory lze odstoupit, pokud smlouvu uzavřel spotřebitel, a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření
  • odstoupením se pojistná smlouva či dohoda o její změně od počátku ruší a strany si musí vrátit veškerá poskytnutá plnění.

Přerušení pojištění v případě vyřazení vozidla z provozu

V případě vyřazení silničního vozidla z provozu podle příslušných právních předpisů lze na základě písemné žádosti pojistníka všechna pojištění vyřazeného vozidla sjednaná pojistnou smlouvou přerušit vyřazení vozidla z provozu, když je prokázáno přiloženým dokladem a ke dni doručení žádosti o přerušení pojištění není na pojistné smlouvě evidováno dlužné pojistné.

Pro komplexnost v dalším předkládáme znění § 12 zákona 168/1999 Sb., který se zabývá zánikem pojištění odpovědnosti, a § 13 definujícího povinnosti po zániku pojištění.

Zánik pojištění odpovědnosti

§ 12

(1) Pojištění odpovědnosti podle zákona o povinném ručení zaniká

a) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla,
b) dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, zaniklo,
c) dnem vyřazení tuzemského vozidla z provozu podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pokud se pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení,
d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o odcizení vozidla,
e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného a o této upomínce pojistitel současně informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit,
f) výpovědí,
g) dohodou,
h) uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno

Přečtěte si také:  Jsou situace, kdy ani povinné ručení viníkovi nehody nepomůže. Pozor na ně

(2) Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až d).

(3) Zanikne-li vozidlo, které podléhá registraci vozidel, je dnem zániku pojištění odpovědnosti den zápisu jeho zániku v registru silničních vozidel s výjimkou případu, kdy osoba oprávněná požádat o zápis zániku vozidla nemohla z důvodů nezávislých na její vůli takovou žádost podat a jestliže tak učinila bezodkladně, kdy tyto překážky pominuly. V takovém případě je dnem zániku pojištění odpovědnosti den, kdy nastala nevratná změna znemožňující jeho provoz.

Na co si dát pozor u havarijního pojištění?

§ 13

(1) Po zániku pojištění odpovědnosti je

a) pojistník povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli zelenou kartu, pokud byla vydána,
b) pojistitel povinen na základě písemné žádosti pojistníka vydat mu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího doručení potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a o jeho škodném průběhu, jehož náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou; ve stejné lhůtě je pojistitel povinen vydat toto potvrzení na žádost pojistníka kdykoli v době trvání pojištění, přičemž stejnou povinnost má pojistitel, jedná-li se o žádost pojistníka o vydání potvrzení o vrácení zelené karty pojistiteli.

Náležitosti tohoto potvrzení stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo. Zbývající část zaplaceného pojistného je pojistitel povinen vrátit. Nastala-li v době do zániku pojištění odpovědnosti škodná událost, vzniká pojistiteli právo na pojistné podle věty první; povinnost zbývající část pojistného vrátit má pouze tehdy, jestliže mu z této škodné události nevznikne povinnost plnit.

Štítky: , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *