O p?lnoci na Silvestra si zam?stnanci automobilky Opel nebudou p?ipíjet jen na Nový rok 2012, ale oslaví zárove? za?átek roku 150. výro?í založení své zna?ky. V roce 1862 zakladatel firmy Adam Opel asi sotva p?edpokládal, že jeho podnik bude jednou pat?it mezi nejv?tší automobilové výrobce v Evrop?.

Adam Opel za?al v roce 1862 v záme?nické díln? svého otce v n?meckém Rüsselsheimu vyráb?t šicí stroje. A výroba se rozb?hla velmi úsp?šn?. Zanedlouho se hitem staly první bicykly, a tak v roce 1886 také Opel uvedl sv?j první model pojmenovaný „Velociped“. Bicykly z Rüsselsheimu si rychle získávaly popularitu. Do poloviny dvacátých let dvacátého století se Opel etabloval jako nejv?tší výrobce jízdních kol na sv?t?. V mezidobí se produktové portfolio Opelu rozší?ilo i na motocykly. Historie výroby automobil? zna?ky Opel za?ala roku 1899, ?ímž se Opel stal druhou nejstarší n?meckou automobilkou (po zna?ce Daimler-Benz).

Na podzim roku 1902 Opel p?edstavil sv?j první automobil „Lutzmann motorcar patent“ s motorem 10/12 HP. Automobily Opel si rychle získaly popularitu: Už v roce 1906 celkový po?et vyrobených voz? p?ekro?il hranici 1000 kus?. Do roku 1914 Opel p?ekonal všechny své konkurenty a stal se nejsiln?jším automobilovým výrobcem v N?mecku. Zna?ka si vydobyla dobré jméno jako výrobce oblíbených a dostupných voz?, jakými byly nap?. modely „Doktorwagen“ (1909) nebo „Püppchen“ (1914). Tyto modely položily základy filozofie zna?ky Opel – totiž nabízet kvalitní, spolehlivé a dostupné vozy pro široký okruh zákazník?.

 

Ve dvacátých letech dvacátého století se poprvé projevil pr?kopnický duch zna?ky Opel, který je pro zna?ku typický dodnes. Byla to éra model? „Laubfrosch“ (rosni?ka) a „Rakete“ (raketa). „Laubfrosch“ (rosni?ka), malý automobil s typovým ozna?ením 4/12 HP, dostal svoji p?ezdívku proto, že jeho karoserie byla standardn? lakovaná sv?tle zelenou barvou. V roce 1924 Opel jako první automobilový producent v N?mecku zavedl do výroby montážní pás.

V tomto období za?al Opel experimentovat s raketovým pohonem, což vzbudilo velkou pozornost. Nap?íklad v roce 1928 automobil Opel s raketovým pohonem vytvo?il nový rychlostní rekord pozemního vozidla na závodním okruhu Avus v Berlín?. Fritz von Opel dosáhl rychlosti 238 km/h, která byla v t?ch dobách tém?? nep?edstavitelná. O rok pozd?ji se Opel vznesl na oblohu: Kluzák Opel-Sander RAK1 s raketovým pohonem odstartoval z travnaté plochy letišt? Rebstok ve Frankfurtu nad Mohanem, což byl historicky první úsp?šný let pilotovaného letadla s raketovým pohonem.

Rok 1929 znamenal za?átek složitého období pro celý automobilový pr?mysl. V d?sledku globální hospodá?ské krize ztratily práci miliony lidí, sv?tová ekonomika se zhroutila jako dome?ek z karet. Opel ale dokázal rychle zareagovat a našel si silného partnera v podob? amerického automobilového gigantu General Motors. Díky tomu dokázal Opel zkonsolidovat svoji pozici na trhu a v roce 1935 p?ekonal symbolickou hranici výroby 100 000 automobil? ro?n?. Vedle osobních model? se na trhu velmi dob?e uplatnil i nový lehký a st?ední nákladný automobil Opel „Blitz“ (blesk), který se vyráb?l v nov? postaveném závod? v Brandenburgu. V tomto období Opel p?edstavil významnou technickou inovaci: Model Olympia byl prvním n?meckým sériov? vyráb?ným automobilem se samonosnou ocelovou karoserií. O rok pozd?ji zna?ka položila základy 75-leté historie úsp?chu v kompaktní t?íd?, který trvá dodnes. Rozb?hla se výroba prvního modelu Kadett, jehož tém?? nep?erušená tradice výroby vyústila do aktuální modelové ?ady Astra. V roce 1936 byl Opel nejv?tším automobilovým výrobcem v Evrop? s ro?ní produkcí více než 120 000 vozidel.

Po skon?ení druhé sv?tové války, b?hem které byla civilní výroba pozastavena, obnovil Opel výrobu automobil? v období povále?né rekonstrukce N?mecka. Tzv. n?mecký hospodá?ský zázrak v 50. a 60. letech dvacátého století je nerozlu?n? spojený s mnoha modely Opel, jako byly nap?. Olympia , Olympia Rekord, Rekord P1 a Kapitän. Krom? nich byl Opel p?ítomný v mnoha a mnoha domácnostech i díky chladni?kám Opel „Frigidaire“. V roce 1962 p?i p?íležitosti 100. narozenin zna?ky Opel byl otev?en druhý výrobní závod zna?ky v Bochumi, kde se vyráb?l nový model Kadett. V následujícím období vznikla ?ada nových model?, které upevnily sportovní a emocionální reputaci zna?ky Opel – nap?. legendární kupé Commodore, Manta a GT. Opel si vytvo?il silnou pozici i ve vyšší t?íd?, a to díky modelovému programu „KAD“ (Kapitän, Admiral, Diplomat), který pozd?ji nahradila limuzína vyšší st?ední t?ídy Senator a kupé Monza.

V roce 1971 sjel z výrobního pásu desetimilontý Opel. V tomto roce Georg von Opel s modifikovaným modelem Opel GT vytvo?il nový sv?tový rychlostní rekord v kategorii elektromobil?, kdy dosáhl rychlosti 188 km/h. To je d?kazem, že Opel se problematikou elektrického pohonu automobil? zaobíral už dávno – o mnoho desetiletí d?íve než ostatní automobiloví výrobci. Opel je dodnes pr?kopníkem v této oblasti: Model Ampera o výkonu 111 kW (150 k), vybavený revolu?ním systémem elektrického pohonu s prodlouženým dojezdem je prvním sériov? vyráb?ným elektromobilem na sv?t?, který m?že praktickými vlastnostmi a dojezdem konkurovat b?žným automobil?m se spalovacími motory.

V roce 1972 byl Opel nejúsp?šn?jším automobilovým výrobcem v N?mecku. V dalších desetiletích vznikly v Rüsselsheimu nové modelové ?ady, konstruované s d?razem na bezpe?nost, spot?ebu paliva a šetrnost k životnímu prost?edí. Pátá generace modelu Kadett, která poprvé dostala pohon p?edních kol, m?la koeficient aerodynamického odporu Cx 0,39, ?ím se tento model za?adil mezi nejaerodynami?t?jší kompaktní automobily v?bec. Rekordn? nízkými hodnotami Cx se chlubily i další modely Omega A (Cx 0,28) a Calibra (Cx 0,26). V 80. letech dvacátého století vystoupila do pop?edí problematika emisí. A Opel pat?il i v této oblasti mezi pr?kopníky: Jako první n?mecký automobilový výrobce nabídl kompletní modelový program s ?ízenými katalyzátory a od roku 1989 jsou katalyzátory sou?ástí standardní výbavy všech automobily zna?ky Opel.

V roce 1991 v modelové ?ad? Astra debutoval bezpe?nostní systém Opel, který byl tvo?en výztuhami ve dve?ích pro zvýšení ochrany p?i náraze z boku, p?epína?e bezpe?nostních pás? a speciální konstrukce sedadel, která zabra?uje poklouznutí upoutané osoby pod bezpe?nostním pásem.

Jako „trendsetter“ se zna?ka Opel op?t projevila uvedením modelu Frontera. Tento model s pohonem všech kol se stal pr?kopníkem dnes mimo?ádn? populárních SUV model? a rychle si v n?m vydobyl pozici lídra. V roce 1992 spustil Opel výrobu v nov? vybudovaném továrn? v Eisenachu – toho ?asu nejmodern?jším výrobním závod? na sv?t?. Potom následovalo uvedení mnoha významných model?: V roce 1997 se Opel stal prvním evropským výrobcem, který v modelové ?ad? Corsa nabídl hospodárný t?íválec. V roce 1999 debutoval model Zafira – Opel s ním založil drav? expandující segment kompaktních van? a ustavil nové standardy variability interiéru rodinných voz?. V tom samém roce Opel oslavil p?sobivé výrobní jubileum: Z výrobního pásu sjel 50-miliontý automobil zna?ky Opel!

Uvedením modelové ?ady Insignia v roce 2008 za?al Opel budovat novou pozici zna?ky. Nová vlajková lo? p?inesla novou filozofii designu zna?ky: Kombinaci socha?ského um?ní s n?meckou precizností. A v tomto duchu pokra?ují i nejnov?jší modely Zafira Tourer a Astra GTC.

Opel a jeho anglická sesterská Vauxhall v sou?asné dob? prodávají své vozy ve více než 40 zemích a zam?stnávají celkem asi 40 500 lidí ve výrobních závodech a vývojových centrech v šesti evropských zemích. V roce 2010 Opel/Vauxhall prodal více než 1,1 milionu osobních a lehkých užitkových automobil? a dosáhl v rámci Evropy tržního podílu 6,2 procenta. Uvedením elektromobilu Ampera tato zna?ka s dlouhou tradicí zahajuje své p?sobení ve zcela novém segmentu automobilového trhu a zvýraz?uje tak svoji roli pr?kopníka progresivních ?ešení individuální mobility.

Tisková zpráva/-PS-

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s ostatními na sociálních sítích.